Prativa Gupta
Senior Quality Analyst
Temenos India Private Limited
Immediate
Skills
Nothing specified
Career Journey
Senior Quality Analyst
Temenos India Private Limited
More
Nothing specified
Personality
Nothing specified